KAWADIYAL –BASAVAKALYAN MISSION (1996)

Kristaashrama , Christ the King Church F 19 C 84
Kawadiyal, Nirgudi P. O.
Basavkalyan, Bidar – 585331
Parish Priest: Fr. Santhosh Bapu 9448790575


Institutions:
1. Satyanubhava – Centre for Inter Religious Dialogue
Partahpur Road, Basavakalyan 585 327
Director: Fr. Santhosh Bapu 9448790575

2. Centre for Proclamation and Evangelization
Kristashrama, Kaudiyal, Nirgudi P. O.
Basavkalyan, Bidar – 585331
Director: Fr. Santhosh Baapu 9448790575
3. Asha Deepa Health Centre
Director: Fr. Santhosh Baapu 9448790575

4. St. Antony Bala Kalyana Asham (SABKA)
Partahpur Road, Basavakalyan 585 327
Manager: Fr. Santhosh Bapu Boarding No -7795614106
Sub-centres :
Kitta – Tadola – Mysalga – Halli – Nirgudi – Gokul- Narayanpura- Basavakalyan- Rajeshwara –Rola


Convents: 1. Ursuline Franciscan Sisters
Chaitanya Convent
Kawadiyal, Nirgudi P. O. Basavkalyan, Bidar – 585331
Superior: Sr. Angeline UFS Tel: 08481-254288/ 9591676115

2. St. Ann’s providence sisters
St. Ann’s Convent
St. Ann’s Street, Basavkalyan
Bidar Dt. 585 327
Superior: Sr. Perpetua D’Souza SAP 9448219866


Institutions:
Gyana Priya Hr. Pry/High School, Basavakalyan
H. M: Sr. Maria Menezes SAP 9535150120